All People EPLegal

WE ARE THE BEST AT WHAT WE DO

Các luật sư và luật sư của EPLegal có kiến ​​thức sâu rộng về luật pháp Việt Nam nhờ học vấn và nhiều năm thực hành trong các công ty luật quốc tế và kinh nghiệm thực tế sâu rộng về xử lý các lợi ích thương mại.

BAN GIÁM ĐỐC

Ngo Quynh Anh EPLegal

Nhân sự công ty

HOÀNG THỊ NHUNG (NATALIA)

Counsel Tel: +84 28 3823 2648 Email: nhunghoang@eplegal.com

View Profile

LÊ NGUYỄN THANH HÙNG (BRIAN)

Associate Tel: +84 28 3823 2648 Email: danang@eplegal.com

View Profile
Nguyen Thu Huong EPLegal

NGUYỄN THU HƯƠNG (AMELIA)

Associate Tel: +84 28 3823 2648 Email: huongnguyen@eplegal.com

View Profile

HỒ THỊ HIẾU (HEIDI)

Paralegal Tel: +84 28 3823 2648 Email: hieuho@eplegal.com

View Profile
NGUYEN VAN NHAN

NGUYỄN VĂN NHÂN

Paralegal Tel: +84 28 3823 2648 Email: nhannguyen@eplegal.com

View Profile
Trinh Huyen Trang EPLegal


TRỊNH HUYỀN TRANG (TRACY)

Paralegal Tel: +84 28 3823 2648 Email: trangtrinh@eplegal.com

View Profile
Pham Thai Dan Manh

PHẠM THÁI ĐAN MẠNH (DAN)

Associate Tel: +84 28 3823 2648 Email: manhpham@eplegal.com

View Profile


TẠ PHƯƠNG THẢO

Paralegal Tel: +84 28 3823 2648 Email: thaota@eplegal.com

View Profile

NGUYỄN VĂN SƠN (JOHN)

Paralegal Tel: +84 28 3823 2648 Email: sonnguyen@eplegal.com

View Profile
Nguyen Thi Thao Van EPLegal


NGUYỄN THỊ THẢO VÂN

HR & Tax & Financial Advisor Tel: +84 28 3823 2648 Email: fna@eplegal.com

View Profile