Cập nhật thông tin pháp lý

Cập nhật mới nhất

Phân tích pháp lý

NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2019 / NĐ-CP VỀ THỰC HIỆN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2019 / NĐ-CP quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Theo đó, Nghị định quy định về việc xác định chủ thể là đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp. Mặc dù Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp số 69/2014 / QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định 91/2015 / NĐ-CP và Nghị định 32/2018 / NĐ-CP đã quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp, các văn bản này chưa hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng việc ra quyết định thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và công tác chuẩn bị đăng ký doanh nghiệp. Do đó, Nghị định số 10 được ban hành nhằm hướng dẫn những vấn đề chưa rõ hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể đối với việc ban hành quyết định thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Ngoài ra, Nghị định hướng dẫn thống nhất việc thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc phê duyệt chiến lược sản xuất kinh doanh; việc tổ chức lại, giải thể, chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Dưới đây là một số điều khoản chính của các quy định mới:

Theo Nghị định số 10, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm với tư cách là đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do người đại diện quyết định thành lập hoặc được ủy quyền quản lý và thực hiện các quyền, trách nhiệm với tư cách là đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn góp của nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đại diện chủ sở hữu trực tiếp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghị định cũng quy định việc tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; trong đó quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản, chuyển giao doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với điều lệ, chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

TIN TỨC MỚI NHẤT

Tin tức mới cập nhật