Meat Our Team

우리는 우리가하는 일에서 최고입니다

EPLegal의 변호사와 변호사는 학문적 교육과 국제 로펌에서의 다년간의 실무, 상업적 이익을 다루는 광범위한 실무 경험 덕분에 베트남 법률에 대한 깊은 지식을 가지고 있습니다.

All People EPLegal

이사회

Ngo Quynh Anh EPLegal

핵심 직원

Mrs. Hoang Thi Nhung 황 티 늉(Natalia)
고급고문

Nguyen Van Nhan 응위엔 반 난
법률비서

Dao Thi Yen Ly

Mrs. Dao Thi Yen Ly 따오 티 이엔 리
컨설턴트

Mr. Le Nguyen Thanh Hung 레 응위엔 타인 훙 (Brian)
컨설턴트

Pham Thai Dan Manh

Pham Thai Đan Manh 팜 타이 딴 마인 (Dan)
컨설턴트

Nguyen Thu Huong 응위엔 투 흐엉
컨설턴트

Ho Thi Hieu 호 티 히에우
법률비서

Ton Nu Thanh Binh EPLegal

Ton Nu Thanh Binh 똔 느 타인 빈
법률비서

Trinh Huyen Trang 찐 후엔 짱
법률비서

Ta Phuong Thao 따 프엉 타오
법률비서

Nguyen Van Son 응위엔 반 썬 (John)
법률비서